Zyýanly programma hüjümlerinden doýduňyzmy? - Semalt kömege gelýär!

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçel, internet ulanylanda belli bir web sahypalaryndan we programmalaryndan gaça durmagyň zerurdygyny duýdurýar. Sebäbi käbir web sahypalarynda we programmada kompýuteriň işine ýaramaz täsir edýän zyýanly programma üpjünçiligi, Troýan we wirus bar. Mundan başga-da, zyýanly programmalar we web sahypalary şahsyýet ogurlygy we maliýe kezzaplygy ýaly ýagdaýlary köpeldip biler.

Onlaýn zyýanly programmalaryň ýokary ýaýramagy bar. Bu programmalara zyýanly programma üpjünçiligi, marketing programma üpjünçiligi we mahabat habarlary girýär. Ara alyp maslahatlaşma, internet ulanyjysyna töwekgelçilik döredip biljek dürli programmalaryň we web sahypalarynyň sanawyny hödürleýär. Ulanyjy üçin abraýly kompaniýalaryň web sahypalarynyň we kompýuter programmalarynyň zyýanly programmalar bilen ýokaşyp biljekdigine düşünmek möhümdir. Maglumat tehnologiýasy işgärleriniň programmalary we kompaniýanyň web sahypalaryny dolandyrmak üçin köp tagallalary we serişdeleri ulanýandyklaryna garamazdan. Sanaw giňişleýin däl, sebäbi internet ulanyjysynyň internete gireninde zyýanly programma üpjünçiligi, Troýan ýa-da wirus bilen ýüzbe-ýüz bolmajakdygyny kepillendirip bilmeýär.

Ulanyjylaryň internete girenlerinde synlap bilýän kompýuter howpsuzlygy strategiýalary bar. Mysal üçin, ulanyjy administratiw däl hasaby ulanyp onlaýn saýtlara girmeli. Kompýuter howpsuzlygy barada has giňişleýin maglumaty aşakdaky web sahypasyndan alyp bilersiňiz: it.unh.edu/bestpractices. Mundan başga-da, ulanyjy maglumat tehnologiýasy hünärmenlerinden ýa-da guramanyň Maglumat tehnologiýasy bölüminden kompýuter howpsuzlygy maglumatlary gözläp biler.

Howply web sahypalarynyň sanawy:

 • Pornografiki web sahypalary
 • Mugt hyzmatlary berýän web sahypalary
 • Pirat aýdym-saz, wideo ýa-da programma üpjünçiligini göçürip almak hyzmatlaryny berýän mugt güýmenje saýtlary. Mugt güýmenje göçürip alýan sahypanyň mysaly "Warez".
 • Peer-to-Pear (P2P saýtlary)
 • Gizlin gözleg motorlary. Internet ulanyjylaryna Bing, Google we Yahoo ýaly umumy gözleg motorlaryny ulanmak maslahat berilýär.
 • Girmek üçin göçürip almagy ýa-da gurnamagy talap edýän web sahypalary
 • Onlaýn Java oýunlary ýa-da web esasly Flash
 • Tölemek üçin basmak programmalary
 • Talon we söwda şertnamalary
 • Tölegli hyzmatlary hödürleýän üçünji tarap sahypalary. Bu hyzmatlar asyl kompaniýa tarapyndan mugt berilýär. Şübheli üçünji tarap sahypalaryna mysal hökmünde karz hasabat web sahypalary, jemgyýetçilik maglumat bazalary, syýahat maglumatlary we onlaýn kartalar girýär.
 • Mugt adamlar sahypalary gözleýärler

Töwekgelçilikli programma üpjünçiligi

Internet ulanyjylary mugt göçürip almak hyzmatlaryny berýän web sahypalaryndan gaça durmalydyrlar. Sebäbi bu web sahypalaryndaky käbir faýllar ýa-da programmalar islenmeýän programma üpjünçiligi, zyýanly programma üpjünçiligi, Troýan ýa-da wirus bilen ýerleşdirildi.

Zyýanly programma üpjünçiliginiň hili gowy däl we bu kompýuteriň programma üpjünçiligi we apparat üpjünçiliginiň kynçylyklaryna sebäp bolup biler. Mundan başga-da, oturdylan zyýanly programma üpjünçiligi maglumatlary ogurlamak ýa-da möhüm faýllary ýok etmek arkaly kompýuter ulanyjysyna ýaramaz täsir edip biler. Saklanmaly programma üpjünçiligini göçürip alýan saýtlar:

 • Syçan görkezijileri
 • Gurallar paneli
 • Statik ýa-da awtomatiki diwar kagyzlary
 • Ekran saklaýjylary
 • Nyşanlar
 • "Aýratyn" ýa-da mugt hödürlemeler
 • Aýdym-saz, wideo ýa-da oýunlar üçin güýmenje göçürip almak
 • Galp antiwirus ýa-da internet howpsuzlyk programmalary
 • Hasaba alyjylar
 • Internet "Tizlik"
 • Zyýanly programma üpjünçiligi
 • Gurallar
 • Elektron gutlag kartlary
 • Içaly programmalar
 • Animasiýa iş stoly şekilleri
 • Hasaba alyş arassalaýjylary
 • Önüm açary generatorlary
 • Kompýuter optimizatorlary
 • Gözleg motory sazlamalary

Netije

Internet ulanyjy, diňe abraýly web sahypalaryndan kompýuter programmalaryny göçürip almaly. Şeýle hem, ulanyjylar kompýuteriň zyýanly programma üpjünçiliginden, Troýan ýa-da wirus hüjüminden goraýan gurnalan we häzirki zaman howpsuzlyk programmalarynyň bardygyny üpjün etmeli.

mass gmail